HvW_230612_0001.jpg

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boeken en Muziek van der Boom te Sommelsdijk, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boeken en Muziek van der Boom worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boeken en Muziek van der Boom ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Boeken en Muziek van der Boom zijn vrijblijvend. Van der Boom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (Zie ook artikel 3.6.)

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boeken en Muziek van der Boom. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor verzendkosten zie Artikel 4.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft. Betalingen vanuit het buitenland geschieden alleen via Ideal en Visa-card.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Boeken en Muziek van der Boom haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met betaling in gebreke bent, is Boeken en Muziek van der Boom gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende nieuwe overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Boeken en Muziek van der Boom is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB). Hiermee onderschrijft Boeken en Muziek van der Boom het Reglement Handelsverkeer, waarin afspraken ten aanzien van het prijsbeleid van boeken zijn vastgelegd. Dit betekent dat in Nederland een vaste boekenprijs geldt waardoor alle prijzen van boeken in principe overal dezelfde zijn. Wel komt het voor dat de uitgever de prijzen tussentijds verhoogt. Boeken en Muziek van der Boom is dan verplicht deze verhoging door te berekenen. Maar dat geldt voor elke boekhandel en elke uitgever.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boeken en Muziek van der Boom.

 

Artikel 4. Verzendkosten

4.1 Elke zending wordt apart gefactureerd. Bij zendingen beneden € 35,00 brengen wij verzendkosten in rekening. Zendingen boven € 35,00 worden franco geleverd. Voor zendingen aan het buitenland brengen wij vracht- en bankkosten in rekening.

4.2 Bij verzendingen welke onder rembours worden verzonden brengen wij het vaste PostNL-tarief in rekening.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Alle door Boeken en Muziek van der Boom opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Eventuele betalingen zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boeken en Muziek van der Boom verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boeken en Muziek van der Boom geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Boeken en Muziek van der Boom garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boeken en Muziek van der Boom daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boeken en Muziek van der Boom de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Boeken en Muziek van der Boom te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is of de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Restitutie van de gehele betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending geschieden.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boeken en Muziek van der Boom, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boeken en Muziek van der Boom, is Boeken en Muziek van der Boom niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Boeken en Muziek van der Boom.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boeken en Muziek van der Boom in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Boeken en Muziek van der Boom gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boeken en Muziek van der Boom kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Boeken en Muziek van der Boom schriftelijk opgave doet van een adres, is Boeken en Muziek van der Boom gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Boeken en Muziek van der Boom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat van der Boom deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boeken en Muziek van der Boom in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boeken en Muziek van der Boom vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Boeken en Muziek van der Boom is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en Geschillencommissie

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13. Disclaimer

In geen enkel geval kan Boeken en Muziek van der Boom aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardt Boeken en Muziek van der Boom daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Boeken en Muziek van der Boom
Voorstraat 41
3245 BG SOMMELSDIJK
Tel: 0187-482614
E-mail: info@boomboek.nl
KvK-nr.: 23057621
BTW-nr.: NL8032.55.184B01