Wat verwacht ik?

Bestelnummer: 9789057415234
Categorie: Theologie
Samenvatting

In het boekje Hábakuk horen we een profeet in vertwijfeling. Hij maakt bewogen tijden mee. Hij kan Gods wegen niet begrijpen. In zijn nood komt hij bij de Heere terecht om het alleen van Hem te verwachten. De boodschap van Hábakuk heeft ons in de bewogen tijden die wij meemaken veel te zeggen. De preken in deze bundel willen de lijnen vanuit het Woord doortrekken naar onze tijd en naar ons hart.

Verwachting klinkt ook door in de adventspreken vanuit
Micha en Jesaja die in dit boekje opgenomen zijn. Daarbij is het wonderlijk hoe scherp ook in het Oude Testament de komst van Christus al voorzien werd.

De kerstpreken over Johannes 1 en Matthéüs 2 spreken van vervulling in Hem die in de volheid van de tijd gekomen is. Ook na kerst blijft de Kerk echter Adventskerk, en zal het ‘En nu, wat verwacht ik? O HEERE!’ leven in de harten van degenen die Hem kennen.

INHOUD
1. Een gouden kleinood van Jesaja
Jesaja 9 vers 5:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

2. De komst van Christus
Micha 5 vers 1:
En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.

3. Deze zal Vrede zijn
Micha 5 vers 4, het eerste gedeelte:
En Deze zal Vrede zijn.

4. Het aangevochten geloof van Hábakuk
Hábakuk 1 vers 12-13:
Zijt Gij niet vanouds af de HEERE mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O HEERE, tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots, om te straffen hebt Gij hem gegrondvest.
Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij?

5. Op de wacht
Hábakuk 2 vers 1-4:
Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing.
Toen antwoordde mij de HEERE en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt.
Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn; dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.
Zie, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

6. De rede des HEEREN
Hábakuk 3vers 1-2:
Een gebed van Hábakuk, den profeet, op Schigjónôth.
HEERE, als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE, behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.

7. Het hart van Hábakuk
Hábakuk 3 vers 17-19:
Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal,
Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen; ik zal mij verheugen in den God mijns heils.
De HEERE Heere is mijn Sterkte, en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginôth.

8. De wijzen uit het oosten
Matthéüs 2 vers 11:
En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en neder vallende hebben zij Hetzelve aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

9. De vlucht naar Egypte
Matthéüs 2 vers 5, het tweede gedeelte:
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

10. Christus komst in het vlees
Johannes 1 vers 14:
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.€ 15,95

Op zondag is onze webshop gesloten. Bedankt voor uw begrip.

  • Boven de €35,- gratis verzending
  • Ook af te halen in de winkel
  • Binnen 3 werkdagen in huis
  • GROOT assortiment boeken